Medezeggenschapsraad (MR)
Sinds 1 februari 1982 heeft elke school een medezeggenschapsraad (MR), op onze school bestaand uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De directeur is als adviseur aan de M.R. toegevoegd. De samenstelling is afhankelijk van het aantal leerlingen dat de school telt.

De M.R. kan aan het bevoegd gezag adviezen geven en/of neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Met het bevoegde gezag heeft de M.R. minimaal 1x per jaar overleg. 

De M.R. kan het bevoegd gezag adviezen uitbrengen over:

  • Vakantieregeling. 
  • Personeelsbeleid. 
  • Materieel exploitatiebeleid van de school
  • Beleid ouderparticipatie, veiligheid, gezondheid, stagiaires. 
  • Denkt mee over vormgeving en inhoud schoolgids, managementcontract, schoolplan.

De M.R. bestaat uit:

PGMR Ina Huizinga
OGMR Senay Öktay
OGMR Miranda Lambeck
OGMR Mevlida Hrustic
PGMR Jolanda Schuiling
PGMR Margreet Slagter

Namens o.b.s. De Tweemaster nemen zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.):

PGMR Ina Huizinga
OGMR Miranda Lambeck