Contactmomenten met ouders

De school heeft in de groepen 1 t/m 8 zes formele contactmomenten met ouders per jaar:

Het startgesprek (aanvang schooljaar)

Aan het begin van het schooljaar nodigt de leerkracht de ouders uit voor een individueel kennismakingsgesprek.

De informatieavond (september/oktober)

Deze avond vindt een aantal weken na de start van het nieuwe schooljaar plaats. Ouders kunnen op die avond kennismaken met de nieuwe leerkracht(en), maar ook met degenen die achter de schermen bijdragen om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen, zoals de intern begeleider en de directie.

In de groepen vertellen de leerkrachten aan de ouders welke leerdoelen dit schooljaar behaald moeten worden en hoe we daar met de kinderen aan werken. Daarnaast worden veel organisatorische afspraken gemaakt en is het een heel goed moment om ouderhulp in te schakelen en te organiseren.

In de bovenbouw zullen de kinderen vooral zelf aan hun ouders vertellen wat zoal de gang van zaken is in de groep.

Het voortgangsgesprek (november/april)

Het voortgangsgesprek wordt gehouden rond begin november als er ongeveer drie maanden van het schooljaar voorbij zijn. We hebben dan zicht op de eerste uitslagen van methode gebonden toetsen en we kennen de werkhouding van leerlingen. Het werk ligt voor de ouders ter inzage, zodat ze zich

een beeld kunnen vormen van wat hun kind op school leert en hoe hij zijn werk maakt. Daarnaast is het welbevinden van het kind, de wijze waarop hij zich staande houdt in de groepsdynamische processen en de samenwerking met de leerkracht(en) een punt van aandacht.

Het eerste rapportgesprek

Dit gesprek vindt plaats als het schooljaar ruim een half jaar is gevorderd. Naast de gegevens van het

CITO leerlingvolgsysteem waarvan de middentoetsen zijn afgenomen, bespreekt de leerkracht de beoordeling die hij of zij in het schoolrapport heeft gegeven.

Het is belangrijk dat de ouders een beeld krijgen hoe hun kind functioneert t.o.v. het landelijk gemiddelde op het gebied van de basisvaardigheden. Maar ook hoe hij zich ontwikkelt in het leren van zaakvakken of hoe hij omgaat met creatieve vakken of het bewegingsonderwijs. Het is belangrijk dat we vaststellen of en in welke mate een kind leergierig en taak bekwaam is en op welk gebied hij graag uitdaging zoekt. Dus naast de basisvaardigheden moeten ouders ook weten wat de school ziet rondom de ontwikkeling van talent en cognitie, werkhoudingen welbevinden.

Het tweede rapportgesprek

Het tweede rapportgesprek vindt plaats in de laatste week van juni n.a.v. het overgangsrapport. In dit gesprek stellen we de leeropbrengsten vast aan de hand van de voor dit schooljaar bepaalde leerdoelen en geven we, zo nodig, aanbevelingen mee voor de voortgang voor het volgende schooljaar of tips om gedurende de vakantieperiode bepaalde prille vaardigheden te blijven oefenen.