De organisatie van het onderwijs

Organisatie van de school
De directie is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de school. In onze schoolorganisatie zijn de volgende uitgangspunten richtinggevend:

  • Aansluiten bij de ontwikkeling en beleveniswereld van het kind;
  • Hanteren van verschillende werkvormen, waardoor kinderen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen;
  • Ontdekkend leren, waarbij kinderen samenwerken om de leerstof eigen te maken;
  • Het interactieve, directe instructiemodel als basis om te komen tot leren en het beheersen van de leerstof.

Wij streven ernaar elke leerling de zorg te bieden, die nodig is. Het geheel van voorzieningen op individueel, groeps- en schoolniveau wordt op elkaar afgestemd, zodat we goed aansluiten op de specifieke onderwijsbehoeften van elk kind. In een aantal groepen krijgen de kinderen les van twee groepsleerkrachten, omdat deze in deeltijd werken.

Groepen
De school heeft dit jaar 2 combinatiegroepen. De groepsgrootte beperken we zoveel mogelijk. We proberen waar nodig de groepen te splitsen. Het aantal leerlingen per groep varieert aan het begin van het schooljaar van 18 tot 24.

Samenstelling van het team
Ons onderwijsteam bestaat uit een enthousiaste groep van 12 collega's, die door de hele school inzetbaar zijn. Naast de groepsleerkrachten hebben wij 2 onderwijsassistenten.                              

De Intern Begeleider houdt zich bezig met de organisatie van de leerlingenzorg. Voor ieder kind met speciale onderwijsbehoeften wordt door de Intern Begeleider en de groepsleerkracht het juiste aanbod van de leerstof samengesteld.
Het onderwijsteam zorgt ervoor, dat het onderwijs aan uw kind(eren) in een goed schoolklimaat plaatsvindt.

Onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie houdt toezicht op het functioneren van de school. Een verslag van dit toezicht is te vinden op: www.onderwijsinspectie.nl